mandag 23. januar 2012

Diskusjonsoppgave - læreplaner

Grunnleggende ferdigheter og kompetansemål i Barne- og ungdomsarbeiderfaget vg2.

Fagplaner med kompetansemål for programfag http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=34137&v=5
Grunnleggende ferdigheter i faget http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=34137&v=4

Sitat fra grunnleggende ferdigheter i programfaget:
"Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I barne- og ungdomsarbeiderfaget forstår en grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne bruke digitale verktøy
i barne- og ungdomsarbeiderfaget innebærer kreativ bruk av digitale medier i den praktiske yrkesutøvingen. Digitale verktøy anvendes i dokumentasjon, prosjektbeskrivelser og referater, og ved innhenting av fagstoff. "
 Formuleringene er etter min mening ganske åpne og litt intetsigende? Stort spillerom og det kan jo være positivt !

Ingen av kompetansemålene i programfagene innholder noe spesifikt om digitale verktøy,men det er ikke vanskelig å se hvordan de kan settes i sammenheng med grunnleggende ferdigheter både når det gjelder digitale verktøy og andre grunnleggende ferdigheter .
Programfagene på barne- og ungdomsarbeider er teoritunge og krevende de fleste målene stiller krav til at elevene skal kunne gjøre rede for og drøfte.

Det er etter mitt syn, gode muligheter for å anvende digitale verktøy i stor utstrekning i arbeidet med å nå kompetansemål (fagkompetanse) innenfor faget.
Elevene skal dokumentere sine fagkunnskaper gjennom tekster de produserer. De kan søke og finne utfyllende og oppdatert fagstoff på nettet og dermed også få øvelse i  kildekritikk.
De anvender digitalt verktøy som supplement til muntlig presentasjon av fagstoff. Her får de øvelse i  tekst, bilde, video, lyd.
 I gruppeoppgaver bruker de gjerne prosjekt (i its) eller andre måter å dele,samle og redigere stoff på som letter samarbeidet om oppgaven.
De mottar informasjon via oppslag i its.
De mottar og gir informasjon gjennom mail (lærer/elev -elev/elev).
De samler ideer til aktiviteter, skriver planer og egenvurderinger for arbeid i PTF.
De opplever å være til hjelp ute i praksisfeltet når det gjelder å beherske digitale verktøy i samhandling med både barn/elever og pedagoger.
De leverer oppgaver/prøver og får tilbakemeldinger og vurderinger via its.
De lurer seg innom FB og andre sosiale medier - multitasking (på godt og vondt)
Mulighetene er mange - kanskje for mange ?
Alt dette og sikkert mer til vil kunne bidra til å øke fagkompetansen og den digitale kompetansen eller den digitale verktøykompetansen?  Finnes det et skille her ? Etter å ha lest en del i "Digital kompetanse i skolen" av Ola Erstad har jeg en formening om at den digitale kompetansen er noe mer enn bare digital vertøykompetanse. Men jeg klarer ikke her og nå å uttrykke dette klart.
Fokuset har vært mye på den tekniske opplæringen i bruken av digitale verktøy for oss lærere. Dette har kanskje vært nødvendig da en  del av lærerstanden er godt voksne og i en alder da penn og blekk var stas å få skrive med....
Fokuset på god pedagogisk bruk av digitale verktøy og hva som er digital kompetanse innenfor fagene kan det sikkert settes mye større fokus på. Håper at dette studiet skal gi meg bedre kompetanse her :)

Skolens arbeid med lokal tilpasning av læreplanen.
Skolen har ikke  systematisk arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen i programfagene barne- og ungdomsarbeider, men det er på fylkesplan i nettverk, blitt arbeidet en del med. I disse planene er det ikke integrert grunnleggende ferdigheter.
Ut fra disse planene har dette selvfølgelig vært diskutert lærere imellom som fagsamarbeid, og grunnleggende ferdigheter har blitt brukt som vurderingsgrunnlag i oppgaver/prøver/framlegg.

Buskerud fylkeskommune har "Strategiplan pedagogisk IKT 2011 - 2014" med mål og kjennetegn på lærerens fagdidaktiske IKT kompetanse.
Skolen har ut fra denne innarbeidet IKT kompetanse i sin virksomhetsplan og et egent skriv om "Forventninger til lærer 2011-12". Mye av dette er også vektøykompetanse, men det står også i  BFK plan at lærer skal "kunne vurdere hvor og når IKT gir merverdi faglig, dvs kjenne til og vurdere digitale læringsressurser og verktøy" og "utøve digital dømmekraft".
Det er nok noen flere skritt å gå her (i alle fall for meg).....eller hva sier dere andre som også arbeider i BF ?

søndag 15. januar 2012

?

Har noen av dere som er "ferske" bloggere prøvd dere på litt mer enn opprettelse av blogg og skrive kommentar? Vi tre på HS satt sammen og lekte oss litt. Mange muligheter og mye "luring" ... Mye en skal forholde seg til her hvis en skal bruke dette sammen med elever. Må ta en del tid ? Erfaringer fra andre ?

lørdag 31. desember 2011

Undrer meg på

hva jeg kan bruke dette til ?
Jeg har svært liten erfaring med blogger og andre sosiale medier. Det skal det nå bli slutt på tenker jeg.Men jeg har noen "bremser" og de går på å beskytte meg selv (og andre) som privatpersoner.Føler jeg har liten kontroll på det.
Jeg er spent på å lære mer om digitale verktøy og hvordan jeg kan bruke dette på en egnet måte i min undervisning.Jeg har som mange andre erfart at elevenes digitale kompetanse ikke er så god som mange tror. Det vil si - de er gode på en del ting som vi lærere ikke synes er så viktig.
For å hjelpe de videre må jo jeg ha kompetanse.
Da var det bare å ønske godt nytt år til alle som måtte lese dette !